Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch

Mẫu đơn xin nghỉ phép để đi du lịch của nhân viên là mẫu đơn được lập ra để xin được nghỉ phép đi du lịch. Mẫu nêu rõ người xin nghỉ, lý do xin nghỉ, thời gian xin nghỉ… Xin mời quý bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin nghỉ phép du lịch tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin nghỉ phép để đi du lịch của nhân viên như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: – Ban Giám Đốc Công Ty …………………………

– Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự

– Trưởng bộ phận ………………….……….

Tôi tên là: …………………………………………………………… Nam/ Nữ: …………

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: …………………………………………… Tại: ……………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc và phòng Hành Chính – Nhân Sự cho phép tôi được:

Xin nghỉ phép đi du lịch: …………………………………………………………………………..…….

Tại: ………………………………………………………………………………………..….

Từ ngày: ……………………………..………Đến ngày: …………………………….………

Tôi xin cam kết trở về đúng thời hạn xin nghỉ phép, nếu không, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong Ban Lãnh Đạo Công Ty và phòng Hành Chính – Nhân Sự xem xét giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

  ………., Ngày…tháng…năm…
Ban Giám Đốc
(Duyệt)
Phòng HC – NS
(Ký, họ tên)
Trưởng bộ phận
(Ký, họ tên)
Người làm đơn
(Ký, họ tên)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *